« Wróć

Regulaminy

Regulamin promocji "Słoneczna Premia"

§ 1

ORGANIZATOR

 1. Promocja jest organizowana pod nazwą „Słoneczna Premia” zwana dalej: Promocją.

 1. Organizatorem Promocji jest BREWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,  z siedzibą przy  ul. Majkowskiej 17a, 62-800 Kalisz,  REGON 360681248,  NIP 6182147952,  zwanym dalej: Organizatorem.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Promocja na warunkach niniejszego regulaminu obowiązuje od 19 marca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. Organizator może wydłużyć Promocję na kolejny okres. W przypadku wydłużenia okresu trwania Promocji informacja o tym fakcie będzie dostępna w siedzibie firmy oraz na stronie www.brewa.pl.

 2. Uczestnik przystępujący do Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz zobowiązać się do przestrzegania zawartych w nim warunków.

§ 3

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

 2. Udział w Promocji oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

 3. Klient Polecający - osoba fizyczna lub osoba prawna zwana dalej Uczestnikiem, która nabyła już u Organizatora zestaw fotowoltaiczny.

 4. Klient Polecany - osoba fizyczna lub osoba prawna, która zawarła z Organizatorem umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej w trakcie trwania Promocji.

 5. Klient Polecający nie może być jednocześnie Klientem Polecanym.

 6. Klient Polecający o którym mowa w § 3 pkt. 3 jest to osoba, która we własnym imieniu przedstawi Organizatorowi nowego klienta lub klientów, którzy następnie zawrą umowę z zakresu  usługi budowy instalacji fotowoltaicznych świadczonej przez firmę Brewa s.c. w czasie trwania Promocji. Polecający podający dane osobowe Klienta Polecanego powinien mieć zgodę na przekazanie tych danych Organizatorowi w celu skontaktowania się z Klientem.

 7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji, jak również odmówić przyznania mu nagrody, jeżeli działał on sprzecznie z regulaminem.

 § 4

NAGRODY

 1. Uczestnik, który spełni warunki określone w § 3 i dojdzie do zawarcia umowy z Klientem Polecanym oraz wpłacenia przez niego zaliczki w wysokości 25% całkowitej wartości inwestycji uprawniony jest do otrzymania rabatu na zakupiony zestaw fotowoltaiczny.

 2. a ) Z tytułu udziału w Promocji Uczestnik w przypadku podpisania przez Organizatora umowy z Klientem Poleconym na budowę instalacji fotowoltaicznej otrzyma rabat w wysokości 500 zł brutto (zostanie wystawiona faktura korygująca do ostatniego etapu płatności).

  b) Każda korekta, którą zostanie wykonana w związku z Promocją, w przypadku gdy klient korzystał z finansów publicznych np. Ulga termomodernizacyjna lub Mój Prąd, powinna być skorygowana w stosownym urzędzie tzn.
  - Ulga termomodernizacyjna ----> w Urzędzie skarbowym,
  - Mój prąd ----> w Narodowym  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - Inne dotacje -----> w stosownym urzędzie.

  Organizator nie odpowiada za konsekwencje, które poniesie klient w związku z niezłożeniem korekty.

 1. Jednocześnie Klient Polecany otrzymuje bezpłatnie 3-letnie ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej.

 2. Uczestnik zostanie powiadomiony w przeciągu 21 dni roboczych o przyznaniu rabatu, licząc od momentu pzakończenia realizacji z Klientem Poleconym.

 3. Uczestnik, który spełni warunki określone w § 3 i dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem i Klientem Polecanym oraz otrzymania przez Organizatora zaliczki w wysokości minimum 25% całkowitej wartości inwestycji otrzyma nagrodę określoną w § 4 pkt. 2, która zostanie przelana na podane przez Uczestnika konto bankowe w terminie do 30 dni roboczych od zakończenia kwartału, w którym zostały spełnione wszystkie powyższe warunki.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej organizacji Promocji. Reklamacja ta może być zgłoszona  w formie pisemnej na adres firmy: Brewa s.c  ul. Majkowska 17a, 62-800 Kalisz,  lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres;  [email protected] w terminie trwania Promocji oraz do 30 dni od dnia zakończenia Promocji. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji oraz opis przyczyn reklamacji.

 1. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji nie później niż 30 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

§ 6

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest firma Brewa s.c.

 2. Warunkiem udziału w Promocji jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych.

 3. Przystępując do Promocji i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 nr 101 poz 926 z późn.zm.) przysługuje mu również prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz do ich poprawiania.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.

 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Organizator ma prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez podania przyczyny.

 

Regulamin sprzedaży brewa.pl


§ 1
Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – Maciej Borowiak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Brewa Maciej Borowiak, ul. Zagorzynek 30, 62 – 800 Kalisz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6181935883, REGON: 302661127 oraz Karol Marczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BIURO PROJEKTÓW KAROL MARCZAK * Brewa, al. Wojska Polskiego 24, 62 – 800 Kalisz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6181892346, REGON: 300204963 – prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą BREWA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Majkowska 17a, 62 – 800 Kalisz, NIP: 6182147952 REGON: 360681248. Adres Sprzedawcy: ul. Majkowska 17a, 62 – 800 Kalisz.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.brewa.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień.
 3. Klient – każdy podmiot (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta) składający Zamówienie poprzez Sklep.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności liczniki energii firmy SMAPPEE.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 8. Newsletter – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Klientów oraz innych użytkowników Sklepu.


§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.
 4. Sprzedawca może porozumiewać się z Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”, pocztę e-mail ([email protected]), telefonicznie pod numerem 62 590 42 82 oraz pisemnie listem na adres Sklepu.
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 7. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.
 8. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze nie zawiera kosztów dostawy.
 9. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski.
 10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 11. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§ 3
Składanie Zamówień

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu można składać przez całą dobę.
 2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień wypełniając interaktywny formularz Zamówienia dostępny na dole podstrony znajdującej się tutaj, o wskazane tam dane, aż do kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży (wraz kosztami dostawy), potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
 4. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Klienta do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
 5. Dostępnym sposobem realizacji płatności jest przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 46 1020 2212 0000 5802 0355 4250 (PKO Bank Polski SA).
 6. Klient powinien zapłacić za zakupiony Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania maila, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 7. Informacje o kosztach związanych z dostawą Towaru są uwidaczniane w trakcie procedury składania Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy znajdują się na stronie Sendit.pl. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta, jednakże w przypadku, gdy Klient zamówi Towar za cenę wyższą niż 500 zł a paczka nie przekracza wagi 10 kg koszty dostawy ponosi Sprzedawca (dla Klienta dostawa jest wówczas bezpłatna).

§ 4
Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 (siedmiu) dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.
 4. Czas dostawy Zamówienia jest uzależniony od dostępności Towaru w magazynie, wybranej formy płatności oraz sposobu dostawy i wynosi maksymalnie 30 (trzydzieści) dni.
 5. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu dostawy Zamówienia, Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
 6. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Klientowi nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 7. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub, na życzenie Klienta, faktura VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymanie dokumentu zakupu droga elektroniczną (mailem). W przypadku gdyby Klient oświadczył, iż nie zgadza się otrzymanie dokumentu zakupu drogą elektroniczną, zostanie mu on doręczony wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.
 8. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską.
 9. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
 10. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.


§ 5
Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
 2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem maila: [email protected]
 4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
 8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 9. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem. Z zamiarem polubownego rozwiązania sporu Konsument może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań.
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.
 11. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.
 12. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym (dostępnym tutaj).

§ 6
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

  1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 10. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 


§ 7
Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Klient wypełniając interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając ww. formularze Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto Klient może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie mu drogą mailową informacji w celach marketingowych i handlowych od Sprzedawcy.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia. W celu realizacji umowy Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klienta dane firmie kurierskiej, tj. Sendit S.A., ul. Wagonowa 2B, 53-609 Wrocław. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 4. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta
 6. Zapisując się do Newslettera w Sklepie Klient (lub inny użytkownik Sklepu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Klienta (lub innego użytkownika Sklepu) do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach.
 7. Adresy mailowe Klientów (lub innych użytkowników Sklepu), którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
 8. W każdej chwili Klient (lub inny użytkownik Sklepu) ma prawo zrezygnować z Newslettera. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres [email protected], wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera bądź w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.
 9. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Szczegółowa informacja na temat stosowania plików cookies przez Sprzedawcę znajduje się na stronie Polityka cookies. 


§ 8
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.brewa.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 1 maja 2017 r.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:
  1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,
  2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
  3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

Załącznik nr 2

do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat:

BREWA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

adres: ul. Majkowska 17a, 62-800 Kalisz

telefon: 62 590 42 82

e-mail: [email protected]

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

………………………………………………………………………………………..

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

…………………………………………………………………………………………

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

…………………………………………………………………………………………

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

…………………………………………………………………………………………

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

– Data

 

…………………………………………………………………………………………

 

Ponadto podaję numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy oraz numer zamówienia/paragonu (nieobowiązkowe, ale znacznie przyspieszy zwrot)

 

………………………………………………………………………………………….

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM