« Wróć

Regulaminy

Regulamin przyznania nagród od Brewa Sp. z o.o. Sp. K. - Calisia Triathlon 2020

 

§ 1

ORGANIZATOR

1. Organizatorem i sponsorem nagród jest BREWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,  z siedzibą przy  ul. Majkowskiej 17a, 62-800 Kalisz,  REGON 360681248,  NIP 6182147952,  zwanym dalej: Organizatorem.

§ 2

NAGRODY

 1. Nagrody to:
  - voucher rabatowy o wartości 5000 zł brutto, który otrzyma osoba, która jako mieszkaniec Kalisza osiągnie najlepszy wynik na dystansie 1/4 (56,5 km) w klasyfikacji: kobieta; mężczyza 
  - voucher rabatowy o wartości 3000 zł brutto, który otrzyma osoba, która jako mieszkaniec Kalisza osiągnie najlepszy wynik na dystansie 1/8 (28,5 km) w klasyfikacji: kobieta; mężczyzna

 2. Voucher rabatowy dotyczy rabatu na budowę instalacji fotowoltaicznej przez Organizatora, przy spełnieniu określonych założeń:
  a. moc instalacji fotowoltaicznej to minimum 4,0 kWp,
  b. rabat dotyczy pakietów sprzętowych Classic i Comfort (z wyłączeniem modułów fotowoltaicznych LG),
  c. miejsce montażu instalacji to dach budynku, który spełnia minimalne warunki techniczne, do tego, by zamontować na nim instalację fotowoltaiczną.

 3. Voucher może być wykorzystany wyłącznie przez osobę, która uczestniczyła w Calisia Triathlon 2020 i spełniła warunki zapisane w § 2 pkt. 1. Nie ma możiwości przekazania vouchera innej osobie.
 4. Voucher rabatowy może być wykorzystany najpóźniej do dnia 31.08.2021, tj. najpóźniej w tym dniu musi zostać podpisana umowa na budowę instalacji fotowoltaicznej.
 5. Uczestnik, który będzie chciał skorzystać z Nagrody powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz zobowiązać się do przestrzegania zawartych w nim warunków.

 

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady skorzystania z nagród w Calisia Triathlon 2020

 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Regulamin promocji "Słoneczna Premia"

§ 1

ORGANIZATOR

 1. Promocja jest organizowana pod nazwą „Słoneczna Premia” zwana dalej: Promocją.

 1. Organizatorem Promocji jest BREWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,  z siedzibą przy  ul. Majkowskiej 17a, 62-800 Kalisz,  REGON 360681248,  NIP 6182147952,  zwanym dalej: Organizatorem.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Promocja na warunkach niniejszego regulaminu obowiązuje od 19 marca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. Organizator może wydłużyć Promocję na kolejny okres. W przypadku wydłużenia okresu trwania Promocji informacja o tym fakcie będzie dostępna w siedzibie firmy oraz na stronie www.brewa.pl.

 2. Uczestnik przystępujący do Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz zobowiązać się do przestrzegania zawartych w nim warunków.

§ 3

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

 2. Udział w Promocji oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

 3. Klient Polecający - osoba fizyczna lub osoba prawna zwana dalej Uczestnikiem, która nabyła już u Organizatora zestaw fotowoltaiczny.

 4. Klient Polecany - osoba fizyczna lub osoba prawna, która zawarła z Organizatorem umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej w trakcie trwania Promocji.

 5. Klient Polecający nie może być jednocześnie Klientem Polecanym.

 6. Klient Polecający o którym mowa w § 3 pkt. 3 jest to osoba, która we własnym imieniu przedstawi Organizatorowi nowego klienta lub klientów, którzy następnie zawrą umowę z zakresu  usługi budowy instalacji fotowoltaicznych świadczonej przez firmę Brewa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w czasie trwania Promocji. Polecający podający dane osobowe Klienta Polecanego powinien mieć zgodę na przekazanie tych danych Organizatorowi w celu skontaktowania się z Klientem.

 7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji, jak również odmówić przyznania mu nagrody, jeżeli działał on sprzecznie z regulaminem.

 § 4

NAGRODY

 1. Uczestnik, który spełni warunki określone w § 3 i dojdzie do zawarcia umowy z Klientem Polecanym oraz wpłacenia przez niego zaliczki w wysokości 25% całkowitej wartości inwestycji uprawniony jest do otrzymania rabatu na zakupiony zestaw fotowoltaiczny.

 2. a ) Z tytułu udziału w Promocji Uczestnik w przypadku podpisania przez Organizatora umowy z Klientem Poleconym na budowę instalacji fotowoltaicznej otrzyma rabat w wysokości 500 zł brutto (zostanie wystawiona faktura korygująca do ostatniego etapu płatności).

  b) Każda korekta, którą zostanie wykonana w związku z Promocją, w przypadku gdy klient korzystał z finansów publicznych np. Ulga termomodernizacyjna lub Mój Prąd, powinna być skorygowana w stosownym urzędzie tzn.
  - Ulga termomodernizacyjna ----> w Urzędzie skarbowym,
  - Mój prąd ----> w Narodowym  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - Inne dotacje -----> w stosownym urzędzie.

  Organizator nie odpowiada za konsekwencje, które poniesie klient w związku z niezłożeniem korekty.

 1. Jednocześnie Klient Polecany otrzymuje bezpłatnie 3-letnie ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej.

 2. Uczestnik zostanie powiadomiony w przeciągu 21 dni roboczych o przyznaniu rabatu, licząc od momentu pzakończenia realizacji z Klientem Poleconym.

 3. Uczestnik, który spełni warunki określone w § 3 i dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem i Klientem Polecanym oraz otrzymania przez Organizatora zaliczki w wysokości minimum 25% całkowitej wartości inwestycji otrzyma nagrodę określoną w § 4 pkt. 2, która zostanie przelana na podane przez Uczestnika konto bankowe w terminie do 30 dni roboczych od zakończenia kwartału, w którym zostały spełnione wszystkie powyższe warunki.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej organizacji Promocji. Reklamacja ta może być zgłoszona  w formie pisemnej na adres firmy: Brewa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Majkowska 17a, 62-800 Kalisz,  lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres;  [email protected] w terminie trwania Promocji oraz do 30 dni od dnia zakończenia Promocji. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji oraz opis przyczyn reklamacji.

 1. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji nie później niż 30 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

§ 6

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest firma Brewa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

 2. Warunkiem udziału w Promocji jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych.

 3. Przystępując do Promocji i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 nr 101 poz 926 z późn.zm.) przysługuje mu również prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz do ich poprawiania.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.

 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Organizator ma prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez podania przyczyny.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat:

BREWA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

adres: ul. Majkowska 17a, 62-800 Kalisz

telefon: 62 590 42 82

e-mail: [email protected]

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

………………………………………………………………………………………..

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

…………………………………………………………………………………………

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

…………………………………………………………………………………………

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

…………………………………………………………………………………………

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

– Data

 

…………………………………………………………………………………………

 

Ponadto podaję numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy oraz numer zamówienia/paragonu (nieobowiązkowe, ale znacznie przyspieszy zwrot)

 

………………………………………………………………………………………….

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Pliki do pobrania