Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Dotacja Czyste Powietrze i preferencyjny kredyt na fotowoltaikę na 15 lat

Oceń ten post:
5.00 5 1 1
Opublikowano 16.12.2018 r.

program czyste powietrze dotacja fotowoltaika

 

CZYSTE POWIETRZE | CEL PROGRAMU

 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program prowadzony będzie  na terenie całej Polski i skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energia. 

Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

  

NAJWAŻNIEJSZE

INFORMACJE

O PROGRAMIE

CZYSTE POWIETRZE

 - dotacja obejmuje termomodernizację istniejących budynków, wymianę systemu grzewczego oraz zakup systemu grzewczego w nowym domu oraz rekuperacji,

- preferencyjny kredyt obejmuje finansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej,

- Dotacja uzyskana z tytułu programu Czyste Powietrze jest wolna od podatku od osób fizycznych,

- warunki dotacji i kredytu zależą od miesięcznego dochodu netto na osobę w gospodarstwie domowym.

 


 

Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze?

 

1. Zamów bezpłatną konsultację,

2. Zapoznaj się z przygotowaną przez nas ofertą,

3. Zamów audytora, który pomoże Ci przygotować pełną dokumentację,

4. Złożymy za Ciebie wniosek do programu Czyste Powietrze,

5. Skorzystaj z preferencyjnego kredytu (w przypadku fotowoltaiki lub systemu grzewczego),

6. Zbuduj system ogrzewania / instalację fotowoltaiczną,

7. Uzyskać zwrot części poniesionych kosztów (w przypadku folii grzewczych).

 

Przestań przepłacać za prąd i ogrzewanie - tak jak nasi dotychczasowi Klienci! 

Przejdź na niezależną stronę życia :)

 

FORMULARZ


 

CZYSTE POWIETRZE | KTO MOŻE SKORZYSTAĆ  Z PROGRAMU?

 

Beneficjentami programu są osoby fizyczne:

 • posiadające prawo własności lub będące  współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Pod pojęciem budynku jednorodzinnego mieszkalnego należy rozumieć  budynek wolnostojący, budynek w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość.

 • które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego*

*Przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, dla którego została uzyskana zgoda na rozpoczęcie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo budowlane) i który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

 


 

CZYSTE POWIETRZE | NA CO DOTACJA A NA CO POŻYCZKA?

 

Warunek podstawowy:

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu

 • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu

 

Modernizację źródła ciepła na paliwa stałe (węgiel, biomasę) nie spełniające wymagań programu na  źródło ciepła spełniające wymagania programu:

 • Kotły na paliwa stałe

 • Kotły olejowe

 • Kotły gazowe kondensacyjne

 • Węzły cieplne

 • Systemy ogrzewania elektrycznego

 • Pompy ciepła powietrzne

 • Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody

 

Jako element dodatkowy:

 • Mikroinstalacje fotowoltaiczne

 • Docieplenie ścian zewnętrznych

 • Wymiana okien i drzwi zewnętrznych

 • Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.

 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja)

 • Kolektory słoneczne

 


 

CZYSTE POWIETRZE | NA JAK WYSOKĄ DOTACJĘ  MOGĘ LICZYĆ?

 

Wysokość przyznanej dotacji będzie zależała od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Pod pojęciem gospodarstwa domowego  należy rozumieć zespół osób gospodarujących i zamieszkujących wspólnie z osobą ubiegająca sie o dofinansowanie, do których oprócz osoby ubiegającej się o dofinansowanie zalicza się:

 • małżonek osoby ubiegającej się o dofinansowanie

 • rodzice oraz dziadkowie osoby ubiegającej się o dofinansowanie oraz jego małżonka

 • dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, do ukończenia 25 roku życia (oraz dzieci i wnuki po 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności)

 • osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące z osoba ubiegającą się o dofinansowanie.

 • dziecko lub wnuk małżonka, dziecko przysposobione, dziecko w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko pod opieka prawną  wchodzący w skład gospodarstwa domowego

 

Intensywność dofinansowanie w formie dotacji uzależniona jest od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym osoby wnioskującej. Wysokość dofinansowania ustalona jest w zależności od zaszeregowania  do poszczególnych “grup dochodowych” - tabela poniżej

 

czyste powietrzeProgi zaktualizowane od 1 stycznia 2019

 

Miesięczny dochód będzie obliczany jako suma dochodów wszystkich osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku, podzielony na 12 miesięcy oraz liczbę osób w gospodarstwie domowym.

 

Zmiana zasad programu Czyste Powietrze od 1 stycznia 2019 roku - Brak dotacji dla najzamożniejszych, w zamian ulga termomodernizacyjna od podatku dochodowego.


PRZYKŁAD:

Dom jednorodzinny. W skład gospodarstwa domowego wchodzą wnioskodawca, małżonka wnioskodawcy, troje dzieci w wieku do 25 lat, dziadek oraz partnerka dziadka

wnioskodawca + małżonka wnioskodawcy - wspólny dochód miesięczny: 4 100,00 zł
dzieci - bez dochodu
dziadek - emerytura 800 zł
partnerka dziadka - emerytura 1200 zł

Wspólny roczny dochód to: 73 200,00 zł
Wspólny miesięczny dochód : 73 200,00 / 12 miesięcy = 6100,00 zł
Miesięczny dochód na jedna osobę w gospodarstwie domowym to : 6100,00 / 7 osób= 871,42 zł

Wnioskodawca może liczyć na dofinansowanie na poziomie 70% kosztów kwalifikowanych


 

JAK MOŻNA SFINANSOWAĆ BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH WYKORZYSTUJĄC ŚRODKI Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE?

 

Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej  mogą zostać dofinansowane do 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych. Warunki udzielenia dofinansowania w formie pożyczki:

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł

 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie

 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat - z zastrzeżeniem, iż ostatnie rata spłaty może najpóźniej przypadać w roku, w którym najstarszy pożyczkobiorca kończy 75 lat (np. jeżeli w dniu składania wniosku pożyczkobiorca ma 70 lat, maksymalny okres spłaty wynosi 5 lat).

 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia

 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy od dofinansowanie,

lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;

data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym

 • Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy.

 • Pożyczkobiorca może dokonać spłaty całości lub części pożyczki przed terminem jej spłat, bez ponoszenia dodatkowych kosztów


 

JAKIE WARUNKI TECHNICZNE TRZEBA SPEŁNIĆ BY DOSTAĆ DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE?

 

Szczegółowe wymagania techniczne dla wybranych urządzeń:

 

 • Pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.

 

 • Instalacje fotowoltaiczne

Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą:

PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”, lub z normami równoważnymi, wydanymi  przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Certyfikat zgodności inwertera z normą PN-EN 50438, wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci certyfikują oraz posiadać oznakowanie CE. W przypadku certyfikatu wystawionego w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe

Moduły fotowoltaiczne oraz inwertery muszą posiadać pisemną gwarancję producenta w zakresie jakości towaru.

Instalacja powinna posiadać odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i odgromowe, o ile wynika to z projektu instalacji.

 

 • Rekuperacja - Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła musi spełniać następujące wymagania:

Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej ≥85%,osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła” – Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrz-gazy spalinowe”,

Maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej ≤0,50 Wh/m³ ,

Wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb. CZYSTE POWIETRZE | CO BĘDZIE KOSZTEM KWALIFIKOWANYM?

 

Koszty kwalifikowane dokumentacji:

Nazwa elementu przedsięwzięcia

Jednostka

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek

Audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia

szt.

do 1 000 zł

Dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (części konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem


szt.


do 1 000 zł

Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła

szt.

do 1 000 zł

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

szt.

do 500 zł

 

Koszty kwalifikowane prac termomodernizacyjnych:

Nazwa elementu przedsięwzięcia

Jednostka

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany

Docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące

m² powierzchni przegrody

do 150 zł

Wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych


m² powierzchni


do 700 zł

Wymiana drzwi zewnętrznych/bram garażowych

m² powierzchni

do 2 000 zł

 

Koszty kwalifikowane zakupu i montażu urządzeń:

 

Nazwa elementu przedsięwzięcia

Jednostka

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek

węzeł cieplny

zestaw

do 10 000 zł

kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem

odprowadzania spalin

zestaw

do 20 000 zł

kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem

odprowadzania spalin

zestaw

do 10 000 zł

system ogrzewania elektrycznego

zestaw

do 10 000 zł

kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej

zestaw

do 15 000 zł

pompy ciepła powietrzne

zestaw

do 30 000 zł

pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody

zestaw

do 45 000 zł

instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

zestaw

do 15 000 zł

wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła

zestaw

do 10 000 zł

kolektory słoneczne

zestaw

do 8 000 zł

mikroinstalacja fotowoltaiczna*

zestaw

do 30 000 zł

przyłącza i instalacja wewnętrzną  gazowa/olejowa**

zestaw

do 5 000 zł

przyłącze cieplne***

zestaw

do 10 000 zł

przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne***

zestaw

do 8 000 zł

 

* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł

** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła

*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej 


 

CZYSTE POWIETRZE | NAJWAŻNIEJSZE TERMINY?

 

Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018-2029:

 • Planowany nabór wniosków (nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco): wrzesień 2018

 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.

 • Zakończenie wszystkich prac objętych umowa do: 30.06.2029 r.


Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW).


 

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE?

 

1. Zdobądź wiedzę

Zapoznaj się ze szczegółami naboru:

 • przeczytaj program priorytetowym,

 • zobacz jak wygląda formularz  wniosku wraz z załącznikami

 • zorientuj się jakie dokumenty będziesz potrzebował

 • zerknij na instrukcję wypełniania wniosku

 

W linkach poniżej masz wszelkie niezbędne dokumenty:

 

2. Zbadaj potrzeby energetyczne swojego budynku

Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOSiGW.

Pomimo, iż w programie ww. czynności nie są obowiązkowe to przeprowadzenie ich po pierwsze pozwoli na uzyskanie dodatkowego punktu podczas oceny jakościowej (dodatkowy punkt za “Wnioskowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia wynika z audytu energetycznego budynku lub uproszczonej analizy energetycznej) oraz znacznie ułatwi wypełnianie wniosku (wartościktóre będziemy musieli wpisać  we wniosku na etapie wypełnienia - przygotuje nam audytor).

Dodatkowym plusem jest fakt, iż przeprowadzenie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia jest również kosztem kwalifikowanym (do 1000 zł).

 

3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, natomiast samo rozpatrzenie będzie się odbywało zgodnie z kolejnością wpływu wniosku do WFOSiGW. Wnioski o dofinansowanie należy składać stosując formularz wraz z załącznikami:

 1. w dedykowanej aplikacji internetowej dostępnej na stronie WFOSiGW

 2. w siedzibie WFOSiGW w wersji papierowej

 

Wymagane (obowiązkowe) załączniki do wniosku:

 1. dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody

 2. dokument potwierdzający prawo własności budynku, jeśli we wniosku nie został wpisany nr księgi wieczystej

 3. audyt energetyczny budynku, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku

 4. ODO1 - informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób innych niż wnioskodawca

 5. ODO2 - zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych (jeśli wnioskodawca takie ujawni np. informacja o stanie zdrowia, orzeczenia o niepełnosprawności itd)

 

Rozpatrzenie wniosku odbywać się będzie w terminie  do 90 dni roboczych.

 

4. Ocena wniosku o dofinansowanie

a) ocena wniosku wg kryteriów dostępu (sprawdzanie kompletność i prawidłowość  złożonego wniosku)

b) ocena wg. kryteriów jakościowych (wizytacja terenowa dopuszczająca)

W trakcie oceny jakościowej (merytorycznej)  przedstawiciel WFOSIGW, skontaktuje się z Państwem e-mailowo lub telefonicznie w celu ustalenia dokładnego terminu wizytacji dopuszczającej. Wizytacja zostanie przeprowadzona  w budynku, w którym ma zostać przeprowadzona inwestycja  w celu oceny zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Wizytacja dotyczy wszystkich budynków istniejących oraz nowo budowanych w których istnieje źródło ciepła spełniające wymagania programu priorytetowego. Podczas wizyty zostanie przeprowadzona weryfikacja poprzez kontrolę dokumentów, pomiary i oględziny. Przedstawiciel WFOSiGW  potwierdza wizytację dokumentacją fotograficzną. Wynikiem wizytacji jest protokół dopuszczający.

Pozytywny wynik wizytacji dopuszczającej kończy etap oceny jakościowej.

 

5. Lista projektów pozytywnie ocenionych

Każda inwestycja, która przejdzie pozytywna ocenę wg. kryteriów dostępu i kryteriów jakościowych, zostanie wprowadzona na listę projektów pozytywnie ocenionych. Niniejsza lista zostanie przedstawiona do zatwierdzania organom WFOSiGW.

 

6. Decyzja o przyznaniu i warunkach dofinansowania

Decyzję o udzieleniu dofinansowania jest podejmowana przez WFOSIGW i zostanie do Państwa przesłana w formie pisemnej.

 

7. Zawarcie Umowy

W przypadku podjęcia decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania, zostanie przygotowany przez WFOSiGW  projekt umowy. Zostaniecie też Państwo poinformowani o terminie podpisania ww. dokumentów.  Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez dwie strony tzn. WFOSiGW oraz Wnioskodawcę.

Warunki uruchomienia dotacjI:

 • ustanowienie przez beneficjenta zabezpieczenia zwrotu dotacji ( weksel “in blanco”z klauzula “bez protestu”)

 • przedłożenie wniosku o płatności wraz z załącznikami (protokół odbioru, faktury inne dokumenty potwierdzające płatność)

 • złożenie przez beneficjenta oświadczenia w zakresie dokonania wyboru wykonawcy lub sprzedawcy z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji ( min. 3 oferty od różnych wykonawców/sprzedawców - wybór najkorzystniejszej)

 • przeprowadzenie wizyty końcowej oraz sporządzeniem protokołu końcowego - przez pracownika WFOSiGW - w przypadku ostatniej raty dotacji

 • wypłata całej kwoty pożyczki w przypadku łącznego finansowania realizacji przedsięwzięcia na podstawie umowy dotacji i pożyczki

 

Warunki uruchomienia pożyczki:

 • przedłożenie wniosku o płatności wraz z załącznikami (protokół odbioru, faktury inne dokumenty potwierdzające płatność)

 • złożenie przez beneficjenta oświadczenia w zakresie dokonania wyboru wykonawcy lub sprzedawcy z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji ( min. 3 oferty od różnych wykonawców/sprzedawców - wybór najkorzystniejszej)

 • przeprowadzenie wizyty końcowej oraz sporządzeniem protokołu końcowego - przez pracownika WFOSiGW - w przypadku ostatniej raty dotacji

 • wypłata całej kwoty pożyczki w przypadku łącznego finansowania realizacji przedsięwzięcia na podstawie umowy dotacji i pożyczki

 • ustanowienie przez beneficjenta zabezpieczenia zwrotu dotacji ( weksel “in blanco”z klauzula “bez protestu”). W przypadku gdy kwota pożyczki przekracza 15 000,00 zł. WFOSiGW może ustalić dodatkowe zabezpieczenie

  • notarialne oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji

  • poręczenie wekslowe

  • poręczenie wg. prawa cywilnego

  • przelew / cesja wierzytelności

 

8. Zrealizuj przedsięwzięcie - najważniejsze informację

 • Rozpoczęcie przedsięwzięcia - może nastąpić od 01.01.2018 lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie  i rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowalnego związanego z realizacją przedsięwzięcia

 • Zakończenie przedsięwzięcia - oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o . dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. Data zakończenia przedsięwzięcia potwierdzona jest w Protokole końcowym.

 • Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych - wynosi 7 tysięcy złotych

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych - od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tysiące złotych - w przypadku gdy przekroczymy tą kwotę WFOSiGW ma prawo zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających sytuację finansową wnioskodawcy oraz określić dodatkową formę zabezpieczenia oraz dochodzenie należności.9. Złożenie  wniosek o płatności częściową

Po zrealizowaniu zadań określonych w zestawieniu rzeczowo-finansowym , beneficjent może wystąpić do WFOSiGW o ich rozliczenie i udzielenie płatności na już wykonany zakres prac. W celu wypłaty środków beneficjent  składa wniosek wraz z załącznikami o płatność częściową. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, środki zostaną przekazana na konto wykonawcy lub beneficjenta.

Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia.

Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.10. Rozliczenie przedsięwzięcia - Złożenie wniosku o płatność końcową - Wizyta końcowa

Po zakończeniu wszystkich inwestycji beneficjent składa  do WFOSiGW wniosek o płatność końcową. Wniosek o rozliczenie końcowe, również przechodzi sprawdzenie pod kątem merytorycznym jak i finansowym. 

Jeżeli weryfikacja wniosku o płatność końcową potwierdzi zgodność dokumentów z przesłanymi dokumentami, przedstawiciel WFOSiGW przeprowadzi wizytację końcową, na której sprawdzi zgodność wykonanych prac z dokumentacją. Po ostatecznych oględzinach potwierdzi dokonanie wizytacji dokumentacją fotograficzną oraz podpisaniem Protokołu końcowego.

Pozytywny wynik weryfikacji końcowej wniosku (w tym pozytywny protokół z wizji lokalnej), powoduje zatwierdzenie wypłaty środków na konto wykonawcy lub beneficjenta.

11. Okres trwałości

Okres trwałości  wynosi 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia. WFOSiGW może w tym czasie dokonać kontroli realizowanego przedsięwzięcia . W okresie trwałości beneficjent nie może zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Powyższe  dane pochodzą ze strony: www.nfosigw.gov.pl:  www.mos.gov.pl/czyste-powietrze


 

Przestań przepłacać za prąd i ogrzewanie - tak jak nasi dotychczasowi Klienci! Przejdź na niezależną stronę życia :)

FORMULARZ


 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

1. Wybudowałam dom w 2017 roku. Budowa nie jest jeszcze zakończona, budynek nie jest oddany do użytkowania. Czy w związku z powyższym mogę ubiegać się o refundację kosztów za zakup folii grzewczych (podłogowe ogrzewanie elektryczne)?

Przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, dla którego została uzyskana zgoda na rozpoczęcie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r -Prawo budowlane) i który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

W związku z powyższym zgodnie z programem priorytetowym “Czyste Powietrze” może Pani ubiegać się o taką refundację pod warunkiem, że zainstalowane urządzenia są zgodne z wymaganiami technicznymi programu oraz rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpiło od 01.01.2018 do 30.06.2029 z zastrzeżeniem że przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

2. Co rozumieć przez okres kwalifikowalności kosztów kwalifikowanych?

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym

 • Rozpoczęcie przedsięwzięcia może nastąpić od 01.01.2018 r. lecz nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego związanego z realizacją przedsięwzięcia.

 • Zakończenie przedsięwzięcia oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń oraz jeśli dotyczy – gwarantujące dotrzymanie przez modernizowane przegrody zewnętrzne wymagań technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. Data zakończenia przedsięwzięcia potwierdzana jest w protokole końcowym.

 • Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

 

3. Czy koszty przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych?

Tak. Koszt wykonania audytu energetycznego budynku wykonanego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, pod warunkiem, że zakres prac, wynikający z audytu, zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, nie później , niż do zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

Koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później niż do zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

 

4. W jaki sposób odbywać się będzie nabór wniosków?

Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia o naborze publikowanego na stronie WFOŚiG oraz na stronie internetowej NFOŚiGW - www.nfosigw.gov.pl . wnioski należy składać na formularzu, właściwym dla naboru w ramach programu priorytetowego, do WFOŚiGW właściwego dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie. Formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełnienia dostępne są:

 • w dedykowanej aplikacji internetowej, po utworzeniu konta i zalogowaniu,
 • na stronie internetowej wfośigw,
 • w siedzibie wfośigw, w wersji papierowej

 

5. Budowa domu rozpoczęta w 2016 roku. Mam fotowoltaikę (w kredycie) plus maty grzewcze w całym domu, pompa ciepła do podgrzewania wody,( instalacja grzewcza jeszcze nie skończona, pompa też jeszcze nie zamontowana i nie fakturowana), w domu kominek ale spełniający normy dotyczące ochrony środowiska. Dom ocieplony. Czy jest szansa abym starał się o jakiś zwrot kosztów?

Koszty poniesione od 1 stycznia 2018 roku (faktura) i instalacja nie może być skończona z odbiorem - wtedy można. Więc się załapiesz jeszcze na źródło ciepła o ile przegrody spełniają wymagania z dnia 01.01.2021

 

6. Czy jeśli w tym roku złożę wniosek o wymianę źródła ciepła, to czy za kilka lat będzie możliwość złożenia kolejnego wniosku na wymianę okien?

Tak, przez 10 lat możesz składać dowolną ilość wniosków. W takiej kolejności jak piszesz możesz zrobić, bo trzeba zachować tą kolejność, że najpierw zrobić źródło ciepła, a w kolejnych wnioskach inne rzeczy.

 

7. Wysokość dofinansowania zależy od dochodu czy przychodu?

Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

 

8. Czy wnioski będzie można składać w trybie ciągłym przez cały okres wdrażania tj. do 2029 r.? Czy będą ogłaszane edycje naborów z podanymi terminami składania wniosków?

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym do końca 2027 roku. Następnie będzie już wyłącznie okres wdrażania czyli podpisywania i rozliczania umów. Nie będzie ogłaszanych edycji naborów.

 

9. Które osoby w gospodarstwie domowym uwzględnić przy wyliczaniu dochodu na jednego członka rodziny?

Gospodarstwo domowe tworzą osoby gospodarujące i zamieszkujące wspólnie z osobą ubiegającą się o dofinansowanie, do których oprócz osoby ubiegającej się o dofinansowanie zaliczają się:

 • małżonek osoby ubiegającej się o dofinansowanie,
 • rodzice oraz dziadkowie osoby ubiegającej się o dofinansowanie oraz jego małżonka,
 • dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, do ukończenia 25. roku życia,
 • dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428),
 • osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące z osobą ubiegającą się o dofinansowanie.

Za dziecko lub wnuka wchodzące w skład gospodarstwa domowego uznaje się również dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

Zwracamy uwagę, że członkowie rodzin mieszkających wspólnie, ale utrzymujących się oddzielnie, stanowią odrębne gospodarstwa domowe.

 

10. Czy świadczenie wychowawcze 500+ należy wliczyć do dochodu?

Nie. Świadczenie nie powinno być ujmowane przy wyliczaniu dochodu dla uzyskania dotacji.

 

11. Jakie dokumenty poświadczające dochód należy przedłożyć jeśli właściciel budynku pracuje za granicą?

Wnioskodawca powinien przedłożyć dokument właściwy dla danego kraju. Sytuacje takie będą rozpatrywane indywidualnie. We wniosku o dofinansowanie (pole 203 i 202) formularz dopuszcza różne rodzaje dochodu (wybór z listy rozwijalnej). Jest również możliwość zaznaczenia dochodu „inny”.

Ponadto, podatnicy, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski), są zobowiązani do rozliczenia tych dochodów również w Polsce. Wszelkie wątpliwości w tej sprawie powinny być wyjaśnione z właściwym urzędem skarbowym. Podatnik jest zobowiązany do złożenia dokumentu Pit w polskim urzędzie skarbowym.

 

12. Kiedy mogę rozpocząć prace?

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zakończenie przedsięwzięcia oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń oraz - jeśli dotyczy – gwarantujące dotrzymanie przez modernizowane przegrody zewnętrzne wymagań technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. Data zakończenia przedsięwzięcia potwierdzana jest w Protokole końcowym.

 

13. Na jakie źródło ciepła można uzyskać dofinansowanie w budynku jednorodzinnym nowobudowanym?

W ramach programu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie w przypadku budynków nowo budowanych jednorodzinnych na koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego:

a. kotły na paliwa stałe

b. węzły cieplne

c. systemy ogrzewania elektrycznego,

d. kotły olejowe,

e. kotły gazowe kondensacyjne,

f. pompy ciepła powietrze

g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody

wraz z przyłączami

h. Budowa instalacji fotowoltaicznej

 


Przestań przepłacać za prąd i ogrzewanie - tak jak nasi dotychczasowi Klienci! Przejdź na niezależną stronę życia :)

FORMULARZ