Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Dofinansowanie na termomodernizację szpitali, kościołów i muzeów. Nabór ZAKOŃCZONY.

Oceń ten post:
4.50 5 1 6
Opublikowano 03.08.2016 r.

Dotacje dla kościoła. Brewa

UWAGA: NABÓR ZAKOŃCZONY

Program priorytetowy NFOSiGW - Poprawa jakości powietrza. 
Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych w przedsiębiorstwach.

Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Celem 2 części programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynkach.


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIE O DOFINANSOWANIE ?

Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

 • podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie:    w szczególności szpital i, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

 • podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru),
 • podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawąz dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów

JAKI JEST OKRES WDRAŻANIA PROGRAMU?

Program realizowany będzie w latach 2016-2022, przy czym:

 • obowiązania (rozumiane jako zawieranie umów) podejmowane będą do 31.12.2020r.,
 • środkI wydatkowane będą do 30.06.2023 r.

JAKA JEST FORMA FINANSOWANIA ?

 • dotacja-kwota przewidziana na bezzwrotne formy dofinansowania sięga 300 mln zł

 • pożyczka -Kwota środków przeznaczona na zwrotne formy dofinansowania wyniesie 200 mln zł


Dotacje dla szpitali.Brewa

JAKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZY PROGRAM ?

Termomodernizacja następujących budynków:

 • muzeów,
 • szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno -opiekuńczych, hospicjów,
 • obiektów zabytkowych,
 • obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi,
 • domów studenckich
 • innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego,oświaty, opieki,wychowani i  nauki

W zakresie zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności:

 • ocieplenie obiektu w tym: ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów  i innych przegród,
 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),
 • wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,
 • wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznychi ekspertyz mykologicznych,
 • likwidacja zawilgocenia i jego skutków na termomodernizowanym budynku,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu na energooszczędne.

JAKI JEST  POZIOM FINANSOWANIA ?

 • dotacja do 85 % kosztów kwalifikowanych
 • pożyczka do 50 % kosztów kwalifikowanych

GDZIE I DO KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI  O  DOFINANSOWANIE ?

 • Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 1 sierpnia do 30 grudnia 2016 r.


Chcesz dowiedzieć się więcej nt. programu?

Czytaj zakres szczegółowy>>


 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JESZCZE DZIŚ

Przygotujemy propozycję instalacji fotowoltaicznej, która pomoże Ci zredukować koszty za prąd.

Pomożemy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty do wnioskowania o dotację

Załatwimy wszelkie formalności z zakładem energetycznym.

 

FORMULARZ

Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM