Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

PROSUMENT- dofinansowanie odnawialnych źródeł energii

Oceń ten post:
3.92 5 1 12
Opublikowano 10.10.2017 r.

[Program wstrzymany]

Prosument dofinansowanie do fotowoltaiki

 

Uzyskaj dofinansowanie 30% dzięki programowi PROSUMENT II

 [START PROGRAMU: 16.10.2017r.]

 

Program PROSUMENT II ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. 

Dzięki zainstalowaniu odnawialnych źródeł staniesz się „prosumentem”, „zielonej energii”. Zmniejszysz domowe rachunki za energię elektryczną i ciepło, ponieważ produkować ją będziesz samodzielnie z promieniowania słonecznego, wiatru czy  biomasy. 

 

 

 

Najważniejsze informacje:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 30% wartości inwestycji dla instalacji fotowoltaicznych,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej - 40 kWp,
 • pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt (w przypadku ogrzewania dotacja wynosi 15% wartości inwestycji),
 • o dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat (jednak tak naprawdę maksymalny okres to 5 lat, powyżej tego okresu dość mocno wzrasta koszt samej inwestycji i zmniejsza się opłacalność tej metody finansowania)
 • otrzymanie dotacji zależy m.in. od jakości przygotowanej przez instalatora oferty i umowy
 • aby utrzymać dotację, należy wykazać się utrzymaniem pozytywnego efekt przedsięwzięcia (uzyski roczne instalacji) przez okres nie krótszy niż trzy lata
 • jeżeli inwestycja nie spełni określonych warunków, możesz stracić dotację!

prosument II dotacja do fotowoltaiki


Do kogo jest skierowany program PROSUMENT

 • osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie
 • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

prosument II dotacja do fotowoltaiki


Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

 

Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej:

 • więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub
 • więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

prosument II dotacja do fotowoltaiki


Zobacz dwa rachunki naszego klienta - bez fotowoltaiki i z fotowoltaką.

Dołącz do SŁONECZNEJ REWOLUCJI!

fotowoltaika brewa prosument


Preferencyjne finansowanie:

Dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym:

 • w formie dotacji:
  a) dla instalacji do produkcji ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne, źródła opalane biomasą) - do 15% wartości inwestycji,

  b) dla instalacji do produkcji energii elektrycznej (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja) - do 30% wartości inwestycji.
 • w formie kredytu preferencyjnego o:
  - oprocentowaniu w wysokości 1% w skali roku ( + koszty bankowe i ubezpiecznie)
  - okresie kredytowania do 15 lat

UWAGA! O tym kto otrzyma dofinansowanie decydować będzie punktowa ocena wniosku - w tym jakość przygotowanej oferty i umowy z wykonawcą! Pamiętaj o wyborze rzetelnej firmy wykonawczej, która zadba o staranne przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów!

prosument II dotacja do fotowoltaiki


Zobacz opinie posiadaczy instalacji fotowoltaicznych

 


Warunki otrzymania kredytowania

 

Krok 1. Pozyskanie kredytu

Do ubiegania się o kredyt wraz z dotacją potrzebne Ci będą:

 • zaświadczenie o dochodach, lub inne dokumenty dotyczące źródła i wysokości dochodu pozwalające na dokonanie oceny zdolności kredytowej 
 • wniosek o udzielenie Kredytu wraz z dotacją, zawierający podstawowe informacje o inwestorze i inwestycji
 • projekt instalacji, zawierający w szczególności:
  - schemat przedmiotowej instalacji wraz z licznikiem energii (jeśli instalacja licznika wynika z wymagań określonych w załączniku  „Wymagania techniczne” do programu „Prosument”)
  - opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk)
  - kosztorys / harmonogram  rzeczowo-finansowy
  - potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu „Prosument” określonych w załączniku„Wymagania techniczne” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej
 • dokumenty potwierdzające zgodności projektowanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną
 • dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie
 • kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych z potwierdzonym wpływem przez właściwy organ lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych
 • dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis – w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną
 • oświadczenie, że wnioskodawca nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego, z innych środków publicznych
 • dokumenty tożsamości oraz  inne dokumenty wymagane przez Bank lub NFOŚiGW,
 • otwarcie/ posiadanie prowadzonego przez Bank rachunku:
  - oszczędnościowo-rozliczeniowego, w przypadku osób fizycznych,
  - lub bieżącego, w przypadku wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

 

***

 Lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku wraz z dotacją (kliknij tutaj)

Szukasz więcej informacji o potrzebnych dokumentach?

Przejdź na stronę BOŚ BANKu 

***

 

Krok 2. Uruchomienie kredytu i wypłata dotacji

Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji jest:

 • zawarcie umowy kredytu wraz z dotacją
 • przedłożenie przez Kredytobiorcę umowy z wykonawcą zawierającej m.in.:
  - zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta,
  - potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez instalację wszystkich kryteriów programu „Prosument”,
  - określenie przez Wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii,
  - odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia
 • przedstawienie gwarancji producenta urządzeń wchodzących w skład finansowanej instalacji, której treść powinna obejmować w szczególności:
  - informację na temat nazwy i adresu producenta lub jego przedstawiciela w Polsce,
  - wskazanie czasu trwania gwarancji, który nie może być krótszy niż 5 lat
 • oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań technicznych określonych w programie "Prosument"
 • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu
 • wniesienie prowizji przygotowawczej przedstawienie faktur lub imiennych zewnętrznych dokumentów księgowych, dokumentujące poziom poniesionych Kosztów kwalifikowanych,
 • zapewnienie na rachunku w Banku środków na pobranie prowizji za uruchomienie oraz składki ubezpieczenia instalacji (jeśli dotyczy),
 • dokonanie cesji ubezpieczenia instalacji na Bank (jeśli dotyczy),
 • potwierdzenie wniesienia wkładu własnego (jeśli dotyczy),
 • w przypadku zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego, za warunek do uruchomienia kredytu uznaje się zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego oraz:
  - udokumentowanie dokonania opłat niezbędnych do dokonania wpisu do rejestru
  - przedstawienie potwierdzenia złożonego we właściwym sądzie prawidłowo sformułowanego, kompletnego wniosku o wpis zastawu na rzecz BOŚ S.A., opatrzonego pieczęcią właściwego sądu (prezentata sądowa dokumentująca jego złożenie we właściwym sądzie),
 • pozytywny wynik kontroli przedsięwzięcia, o ile przedsięwzięcie zostanie wytypowane do przeprowadzenia takiej kontroli.

 

Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji jest również dostarczenie do Banku, po zrealizowaniu przedsięwzięcia, następujących dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego:

 • protokół potwierdzający końcowy odbiór przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do programu „Prosument” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
 • umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji lub dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, wydanej przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej lub umowę kompleksową, do której zawarcia, na podstawie przepisów prawa, zobowiązany jest prosument oraz koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (o ile są wymagane)
 • faktury potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych (kredyt wypłacany jest bezgotówkowo na podstawie faktur dotyczących kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia)

prosument II dotacja do fotowoltaiki

 


Zobacz wywiad z Panem Markiem, który zmniejszył swoje rachunki z ok. 500 zł do ok. 50 zł dzięki fotowoltaice! 


 

3. Utrzymanie dotacji

By utrzymać dotację należy:

 • utrzymać efekt przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż trzy lata, licząc od dnia jego osiągnięcia, tj. zrealizowania przedsięwzięcia (Okres Trwałości)
 • przekazywać  dane o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją
 • przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące kredytu wraz z dotacją oraz realizacji przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji podatkowej, nie krótszy jednak niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym uzyskano dotację 
 • umożliwić przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW (lub osoby wskazane) kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli jego trwałości

 

UWAGA! Jeżeli nie spełnisz powyższych warunków, to stracisz dotację! Pamiętaj o właściwym doborze sprzętu i odpowiedniej intalacji zestawu, by uzyski z Twojej instalacji spełniały wszelkie wymagania! Pomożemy Ci spełnić wszystkie warunki!

 


 

Chcesz uzyskać dofinansowanie 30%? Zamów DARMOWĄ konsultację!

 

 FORMULARZ

Źródło: www.bosbank.pl

Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM