Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

DOTACJE - aktualności o programach i naborach

Oceń ten post:
4.67 5 1 6
Opublikowano 01.02.2016 r.

W minionej perspektywie na lata 2007-2014 głównymi programami wsparcia inwestycji związanych z fotowoltaiką i odnawialnymi źródłami energii były Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne oraz działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach różnych możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu OZE na najbliższe lata przewidziane jest aż kilkanaście możliwości dofinansowania z czterech różnych programów.

Będzie to m.in z:
- Program firmy Brewa “Słoneczny Dom” we współpracy z Bankiem Credit Agricole
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- Regionalne Programy Operacyjne 2014+
- pożyczki z dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- refundacje części poniesionych kosztów - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Osoby chcące zainstalować mikroinstalację fotowoltaiczne, będą więc mieli w czym wybierać. 
Poniżej przygotowaliśmy dla państwa informacje na temat aktualnych projektów.


BREWA WE WSPÓŁPRACY Z BANKIEM CREDIT AGRICOLE

1.Program z dofinansowaniem “Słoneczny dom” dla nowo wybudowanych instalacji.

Cel programu:
Program finansowania inwestycji obejmujący zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych ze środków pochodzących z Banku Credit Agricole. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne i firmy składając wnioski u przedstawiciela banku. Wysokość dofinansowania ograniczona jest tylko zdolnością kredytową wnioskodawcy.

Terminy i sposób składania wniosków:
Ciągły

Formy dofinansowania:
Pożyczka

Beneficjenci:
Prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa)
osoby fizyczne


NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Cel programu:
Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2.

Terminy i sposób składania wniosków
Podpisywanie umów: do 31.12.2016 r
Wypłaty: do 31.12.2017
Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW.
Nabór ciągły realizowany jest przez banki:
Bank Ochrony Środowiska S.A
Bank BGŻ BNP Paribas S.A
Idea Bank S.A

Formy dofinansowania:
Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych realizowane za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracę zawartej z NFOŚiGW.

Beneficjenci:
Prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone na mocy polskiego prawa i działające w Polsce. Beneficjent musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 124 z 20.5.2003, s. 36).

3. BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii

Cel programu:
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Terminy i sposób składania wniosków:
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym ( 1-część została zakończona 29.12.2015 r., 2 części nie została ogłoszona)
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

Formy dofinansowania:
Dofinansowanie w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych

Beneficjenci:
Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

4. PROSUMENT - dofinansowanie mikroinstalacji OZE

Cel programu:
Celem programu “Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii “- jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła.

Terminy i sposób składania wniosków:
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. Na chwilę obecna nabór wniosków jest wstrzymany.

Formy dofinansowania:
-Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia;
-Spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji   i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.
-Osoby fizyczne

Beneficjenci:
-Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia;
-Spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji  i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach
-Osoby fizyczne


FUNDUSZE EUROPEJSKIE
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

1. Oś priorytetowa I Zmniejszanie emisyjności gospodarki
Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Cel programu:
-Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
-Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
-Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;
-Budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE);
-Zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa

Planowany termin rozpoczęcia naboru:
II kwartał 2016 r.

Poziom dofinansowania:
do 85%

Beneficjenci:
Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

2.Oś priorytetowa I Zmniejszanie emisyjności gospodarki
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Cel programu:

Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych

Planowany termin rozpoczęcia naboru:
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest prowadzony w terminie od dnia 22.01.2016 r. do dnia 29.04.2016 r

Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85 %,
Minimalny wkład własny - nie dotyczy
Wartość projektu - nie dotyczy

Beneficjenci:
-Państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej,  prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 11 a.1)
-Szkoły wyższe
-Administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne
-Podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, działające na    rzecz państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych i organów władzy publicznej

 

3.Oś priorytetowa I Zmniejszanie emisyjności gospodarki 

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Cel programu:
Wsparcie projektów inwestycyjnych

Planowany termin rozpoczęcia naboru:
II kwartał 2016 r.

Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85 %,
Minimalny wkład własny - nie dotyczy
Wartość projektu - nie dotyczy

Beneficjenci:
-Spółdzielnie mieszkaniowe ze wskazanych obszarów w Strategiach
-Wspólnoty mieszkaniowe
-Podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE realizujące    inwestycje na rzecz podmiotów ze wskazanych obszarów w Strategiach miast wojewódzkich ZIT


FUNDUSZE EUROPEJSKIE
PROGRAM REGIONALNY 2014-2020 WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

1.Oś priorytetowa III - Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
Poddziałanie 3.1.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne

Cel programu:
Celem działania będą przedsięwzięcia, których celem będzie produkcja energii elektrycznej i/lub cieplnej poprzez podłączenie źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak.:
• energii słonecznej (poniżej 2 MWe/MWth),
• energii wiatru (poniżej 5 MWe),
• energii geotermalnej (poniżej 2 MWth),
• biopaliw (biogaz, biomasa , bioolej – jedynie II i III generacji; poniżej 1 MWe dla biogazu
i poniżej 5 MWth dla biomasy),
• energii spadku wody (wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących, wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla dla przemieszczeń fauny wodnej; poniżej 5 MWe);

Planowany termin rozpoczęcia naboru:
od 29.02.2016 do 31.03.2016

Poziom dofinansowania:
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - 85% ( W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną)
Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)
Minimalna całkowita wartość dla wszystkich typów projektów – projekty o wartości od 50 tys. PLN.
Maksymalna całkowita wartość projektu dla działań polegających na budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznej – projekty o wartości do 2 mln PLN.

Beneficjenci:
• przedsiębiorstwa energetyczne, w tym MŚP oraz przedsiębiorstwa sektora ekonomii społecznej.;
• jednostki organizacyjne jst;
• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
• organizacje pozarządowe;
• spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
• towarzystwa budownictwa społecznego;
• grupy producentów rolnych;
• jednostki naukowe;
• uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;
• organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
• podmiot wdrażający instrument finansowy.
• Lokalne Grupy Działania


FUNDUSZE EUROPEJSKIE
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020

1.Oś priorytetowa III Energia
Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Cel programu:
Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia dotyczące kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej , związanej m.in. z:
-ociepleniem budynku,
-wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
-przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, 
-instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
-wymianą oświetlenia na energooszczędne,
-systemami monitorowania i zarządzania energią,
-finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako elementu  kompleksowego projektu.

Planowany termin rozpoczęcia naboru:
od 31.12.2015 do 31.03.2016

Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, że dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020.
Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu: 300 000,00 PLN.

Beneficjenci:
-jst i ich związki,
-jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną w tym spółki komunalne realizujące zadania własne  gminy,
-samorządowe jednostki organizacyjne,
-organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
-podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
-uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego – przedsiębiorcy tylko w roli  Partnera.


FUNDUSZE EUROPEJSKIE
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROW 2014-2020

1.Działanie 8.2.4 Inwestycje w środki trwałe
Poddziałanie 8.2.4.3.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Cel programu:
Ten typ operacji realizują priorytet 4 „Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem”, cel szczegółowy 4a „Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, a w szczególności odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów”. Pomoc inwestycyjna, przeznaczona na doposażenie gospodarstw w odpowiednie urządzenia i sprzęt, ułatwi gospodarstwom położonym na obszarach Natura 2000 prowadzenie działalności zgodnie z podwyższonymi standardami środowiskowymi. Ze względu na możliwość stosowania nowych rozwiązań technologicznych w zakresie ochrony środowiska, 101 planowany typ operacji ma też wymiar proinnowacyjny oraz wpisuje się w cele przekrojowe w zakresie środowiska i klimatu.

Beneficjenci:
Rolnicy

Rodzaj wsparcia:
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji.

Planowany termin rozpoczęcia naboru:
marzec 2017

8.2.4.3.2 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Cel programu:
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN – wsparcie adresowane jest do gospodarstw położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczanie azotanami pochodzenia rolniczego wpisuje się w priorytet 4, cel szczegółowy 4b „Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, a w szczególności poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów”. Pomoc inwestycyjna ułatwi gospodarstwom przeprowadzenie inwestycji w zakresie dostosowań do nowo wprowadzonych, w związku z ustanowieniem obszarów OSN, wymogów w zakresie składowania nawozów naturalnych. Ten typ operacji wpisuje się w cele przekrojowe UE w zakresie środowiska, klimatu i innowacyjności.

Beneficjenci:
Rolnicy

Rodzaj wsparcia:
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji.

8.2.4.3.3 Modernizacja gospodarstw rolnych

Cel programu:
Ten typ operacji realizuje cel szczegółowy 2a „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej”. Wszystkie realizowane operacje będą przyczyniały się do poprawy ogólnych wyników, tj. poprawy konkurencyjności i zwiększenia rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji. Z działania mogą korzystać pojedyncze gospodarstwa rolne spełniające wyznaczone kryteria wielkości ekonomicznej lub grupy gospodarstw realizujące wspólne operacje. Zgodnie z analizą SWOT, szczególny nacisk położony zostanie na rozwój produkcji zwierzęcej. Ponadto będą realizowane operacje dotyczące pozostałych kierunków produkcji rolnej.

Beneficjenci:
Rolnicy

Rodzaj wsparcia:
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji.

Planowany termin rozpoczęcia naboru:
marzec 2016

2. Rodzaj operacji 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Działanie 8.2.7.3.3 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej

Cel programu:
Obejmuje: Budowę, modernizację lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury. Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego.

Beneficjenci:
gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST – w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne,
gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej.

Rodzaj wsparcia:
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji

Planowany termin rozpoczęcia naboru:
kwiecień 2017

3.Rodzaj operacji 8.2.7.3.4 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

Cel programu:
Budowa i modernizacja infrastruktury handlowej ma na celu stworzenie miejsc gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone w gospodarstwie. Inwestycje w zakresie targowisk prowadzą do skrócenia łańcucha żywnościowego i zwiększenia udziału rolników w wartości dodanej. Budowa targowisk ułatwi dystrybucję produktów rolnych. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 3A – lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe.

Beneficjenci:
Gmina, powiat lub ich związki.

Rodzaj wsparcia:
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji.

Planowany termin rozpoczęcia naboru:
lipiec 2016

4.Rodzaj operacji 8.2.6 - Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
Działanie 8.2.6.3.4 Restrukturyzacja małych gospodarstw

Cel programu:
Pomoc jest przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Przez restrukturyzację rozumie się zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.

Beneficjenci:
Rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą. Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu np. rezygnacji. W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.


Rodzaj wsparcia:
Pomoc ma formę premii. Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

Planowany termin rozpoczęcia naboru:
I kwartał 2017 roku

 FORMULARZ


Żródło:
http://mojafirma.infor.pl/fundusze-unijne/dotacje
Fundusze europejskie.gov
ARIMR
NFOŚIGW

 

Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM