Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Działanie 1.2 Promowanie Efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Oceń ten post:
4.33 5 1 6
Opublikowano 06.06.2016 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu
styczeń 2017 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.06.2016 r. do 31.08.2016r.:

Miejsce składania wniosków
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków
Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie

Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Duże przedsiębiorstwa (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124)

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Projekty inwestycyjne dotyczące efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych. w tym m.in.:

  1. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
  2. głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
  3. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;
  4. budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE);
    zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa;
  5. Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa i o ile jest to uzasadnione ekonomicznie).

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru przedsięwzięć zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020, obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu (załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu)

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
85% z zastrzeżeniem zapisów Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania, stanowiącej załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

500 mln PLN

Link do szczegółowych informacji NFOSiGW

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 FORMULARZ