Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Jak sfinansować budowę instalacji fotowoltaicznej?

Oceń ten post:
4.75 5 1 4
Opublikowano 08.05.2018 r.

dotacje do fotowoltaiki

 

Rok 2018, to kolejna szansa na pozyskanie środków z funduszy europejskich lub krajowych. Środki na dofinansowania będą przygotowane m.in. dla MSP, małych firm i dużych przedsiębiorstw na rozwój i wzrost konkurencyjności, inwestycje, innowacje – nowe produkty, usługi, procesy, technologie, B+R badania i rozwój, komercjalizację, promocję za granicą czy OZE.

 

Do większości dotacji - głownie tych inwestycyjnych - “dodanie do wniosku fotowoltaiki” korzystnie wpływa na ilość uzyskanych punktów w ocenie wniosku. Dotacji w województwie wielkopolskim na same OZE jest stosunkowo mało, a jeżeli są, to opierają się głównie na niskooprocentowanych pożyczkach.

 

 • FUNDUSZE UNIJNE

1. Regionalne Programy Operacyjne dla województwa wielkopolskiego

Podziałanie 1.5.2 - Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu - Fotowoltaika jako dodatkowe pkt.


Nabór - sierpień 2018


Na co?

- Wsparcie wysoko innowacyjnych projektów (wdrażających innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:

a) środki trwałe;

b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).


Dla kogo?

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa


Poziom dofinansowania?

- mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych, średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowalnych.


 

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.


Nabór - 01.01.2018 do 30.03.2018


Na co?

- przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne,oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych;budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE); Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie


Dla kogo?

- jedynie dla dużych przedsiębiorstw lub podmiotów będących dostawcami usług energetycznych


Poziom dofinansowania?

- nie więcej niż 75%,


 

 •  FUNDUSZE KRAJOWE

 

1. NFOŚiGW

Program priorytetowy : Poprawa jakości powietrza cz.2 - Zmniejszenie Zużycia energii w budownictwie


Nabór - II kwartał 2018 , IV kwartał 2018


Na co?

- Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wykorzystania technologii odnawialnych źródeł energii,


Dla kogo?

- podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo - leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, podmioty prowadzące muzea ,podmioty prowadzące domy studenckie,podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków,kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.


Poziom dofinansowania?

1) dotacja do 85 % kosztów kwalifikowanych,

2) pożyczka - do 100 % kosztów kwalifikowanych. Intensywność dofinansowania w formie dotacji lub pożyczki może być zwiększona o 5 punktów procentowych w przypadku zastosowania w budynku odnawialnych źródeł energii


 

2. WFOŚiGW w Poznaniu

a) Przedsięwzięcia w zakresie Gospodarki Wodnej, Gospodarki Wodno-ściekowej, Gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi Źródłami Energii oraz ochrony przed hałasem


Nabór - 22.01.2018-01.10.2018


Na co?

- montaż instalacji solarnej, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperatorów wraz z niezbędną infrastrukturą.

 

Dla kogo?

- jst, podmioty posiadające osobowość prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 

Poziom dofinansowania?

- pożyczka (na warunkach - preferencyjne oprocentowanie liczone od niespłaconych kwot kapitału w wysokości 0,5 s.r.w w stosunku rocznym (07.02.2017 stopa redyskontowa NBP - ok 1,75%) lecz nie mniej niż 2,8% lub 1% gdy pożyczka jest zabezpieczona gwarancja bankową lub poręczeniem udzielonym przez bank lub blokadą środków na koncie.


 

 • INNE


1. LEASING

 

Nabór - ciągły


Na co?

- budowa instalacji fotowoltaicznej do 100 kW


Dla kogo?

- mikro i małe przedsiębiorstwa, posiadające zdolność kredytową


Poziom dofinansowania?

- 100 % wartości inwestycji

 

2. DOFINANSOWYWANIE Z BUDŻETÓW MIASTA I GMIN

- do sprawdzenia indywidualnie

 

3. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ

 

Pożyczki dla MŚP


W ramach tego Programu udzielane są pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem, prowadzeniem lub rozwojem działalności gospodarczej - poza produkcją rolną.
O pożyczki mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, w tym także prowadzący działalność osobiście przedstawiciele wolnych zawodów oraz inne podmioty działające w szczególności na terenach wiejskich.


Pożyczki na finansowanie inwestycji


Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firm rozpoczynających działalność gospodarczą finansowane ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w ramach Wspierania Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (WRP)


Warunki pożyczki inwestycyjnej:

- kwota pożyczki do 500 tys. zł

- dopuszczalny 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału

- okres spłaty:

a) do 96 miesięcy dla pożyczki powyżej 300 tys. zł

b) do 60 miesięcy dla pożyczki do 300 tys. zł

- odsetki naliczane i płatne w okresach miesięcznych

- oprocentowanie :

a) wg zmiennej stopy redyskonta weksli + marża nie większa niż 3,5% (działalność prowadzona dłużej niż 24 miesiące)

b) wg zmiennej stopy redyskonta weksli + marża nie większa niż 5,5% (działalność prowadzona krócej niż 24 miesiące)

- Prowizja za udzielenie pożyczki: 1,5% do 2,5% (wysokość prowizji uzależniona jest od oceny ryzyka transakcji)

- finansowanie do 100% kosztów wartości przedsięwzięcia

- brak konieczności posiadania wkładu własnego

- możliwość zabezpieczenia pożyczki poręczeniem Funduszu Poręczeniowego


Pożyczkę można przeznaczyć na:

- finansowanie inwestycji

- rozwój firmy

- wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych lub technologicznych, będących wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych

- przedsięwzięcia bazujące na specyficznym potencjale lokalnym, a zwłaszcza na potencjale turystycznym regionu


Program pożyczkowy realizowany jest wspólnie ze spółką „Poręczenia Kredytowe".

W harmonogramach naborów dla RPO czy POIiS, nie ma przewidzianych na ten rok dotacji typowo dla Fotowoltaiki. Raczej trzeba się nastawiać na Leasing i kredyty.


 

 • FINANSOWANIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH


1. WFOŚiGW w Toruniu woj. kujawsko-pomorskie - SŁONECZNIK 2018


Celem programu jest ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach.


Beneficjenci:

- osoby fizyczne
- osoby prawne
- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne posiadające prawo do posiadania budynku lub lokalu.


Budżet:

Budżet na realizację programu wynosi 14 000 000 zł w tym: rok 2018 - 7 000 000 zł, rok 2019 - 7 000 000 zł


Forma i warunki dofinansowania:

 1. Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz w formie pożyczki nie może przekroczyć 100% kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.
 2. Pożyczka podlega częściowemu umorzeniu. Minimalny poziom umorzenia wynosi 5%, maksymalny poziom umorzenia wynosi 15%. Poziom umorzenia zależny jest od rodzaju i zakresu przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki umorzenia określa Regulamin. 2
 3. Koszty kwalifikowane liczone są: a. dla dokumentacji od dnia 1 stycznia 2017 r. b. dla robót budowlanych od dnia 1 stycznia 2018 r.
 4. Okres spłaty pożyczki wynosi od 4 do 10 lat.
 5. Brak możliwości umorzenia przy jednoczesnym finansowaniu przedsięwzięcia z innych źródeł, udzielonych w formie bezzwrotnej.
 6. Minimalna kwota dofinansowania wynosi: a. dla źródeł ciepła – brak limitu, b. dla pozostałych zadań – 20 000 zł.
 7. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 400 000 zł.
 8. Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości przedsięwzięcia przez okres spłaty pożyczki.

 

Termin naboru:

03.09.2018 r. – 30.11.2018 r.


Zakres dofinansowania:

budynki istniejące:

- docieplenie przegród

- wymiana okien i drzwi

- wymiana źródła ciepła

- montaż mikroinstalacji

- montaż instalacji wentylacji wraz z rekuperacją

 

lokale istniejące:

- wymiana źródła ciepła.

 


2. WFOŚiGW w Toruniu woj. kujawsko-pomorskie - EKODOM 2018


Celem programu jest ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych.


Wskaźniki osiągnięć celu:

- Redukcja emisji zanieczyszczeń (pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu) [Mg/rok],

- Redukcja emisji dwutlenku węgla [Mg/rok],

- Produkcja energii z odnawialnych źródeł [MWh/rok].


Beneficjenci:

- właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe

- użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.


Budżet

Budżet na realizację programu wynosi 7 500 000 zł i zostanie zabezpieczony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zwanego dalej Wojewódzkim Funduszem.


Forma dofinansowania

- pożyczka z możliwością częściowego umorzenia


Forma i warunki dofinansowania

- Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz w formie pożyczki nie może przekroczyć 100% kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

- Wyklucza się z dofinansowania budynki i lokale mieszkalne, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

- Pożyczka podlega częściowemu umorzeniu. Minimalny poziom umorzenia wynosi 5%, maksymalny poziom umorzenia wynosi 15%. Poziom umorzenia zależny jest od rodzaju i zakresu przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki umorzenia określa Regulamin.

- Koszty kwalifikowane liczone są od dnia 1 stycznia 2018 r.

- Okres spłaty pożyczki wynosi od 4 do 10 lat.

- Brak możliwości umorzenia przy jednoczesnym finansowaniu przedsięwzięcia z innych źródeł, udzielonych w formie bezzwrotnej.

- Minimalna kwota dofinansowania wynosi: a. dla źródeł ciepła – brak limitu, b. dla pozostałych zadań – 10 000 zł.

- Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 000 zł.

- Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości przedsięwzięcia przez okres spłaty pożyczki.

 

Termin naboru:

01.03.2018 r. – 31.05.2018 r.


Zakres dofinansowania:

- montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 10kW.

• budynki mieszkalne nowobudowane:

- montaż pomp ciepła pod warunkiem jednoczesnego montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 10 kW.

• lokale mieszkalne istniejące:

- wymiana źródła ciepła.

 

3. WFOŚiGW w ŁODZI woj. łódzkie - Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego do 40% kosztów kwalifikowalnych.

 

I. Tytuł Programu:
Program priorytetowy dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2018- 2019.


II. Cel Programu:
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego, zwanych dalej Zadaniami.


III. Okres wdrażania Programu
Wdrażanie Programu: w roku 2018.
Wydatkowanie środków: do 31.12.2019 roku.


IV. Budżet Programu
Pula środków na realizację Programu wynosi 12.000.000,00 zł.


V. Beneficjenci
Osoby fizyczne- właściciele lub użytkownicy wieczyści budynków mieszkalnych (potwierdzenie własności - Księga Wieczysta) położonych na terenie województwa łódzkiego, w których realizowane będą Zadania dotyczące termomodernizacji lub modernizacji źródła ciepła.


VI. Koszty kwalifikowane
zakup i montaż, fabrycznie nowych, ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł do pozyskiwania energii odnawialnej, przy czym do wyliczenia dofinansowania z tego tytułu Fundusz przyjmuje koszty nie wyższe niż 4.500,00 zł/kWe mocy źródła.

 

VII. Intensywność dofinansowania
Dotacja w ramach Programu wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji 30 000,00 zł, przy czym maksymalna kwota dotacji przeznaczona na modernizację/ budowę źródła ciepła w ramach dotacji nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł, a dla ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł odnawialnych do pozyskiwania energii elektrycznej kwoty 10 000,00 zł.

 

WAŻNE • W budynkach znajdujących się w trakcie budowy warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest oddanie budynku do użytkowania w terminie nie później niż do 10 października 2019 roku.


5. WFOŚiGW w Poznaniu woj. wielkopolskie

 

Obecnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie planuje naborów wniosków w ramach Programów Priorytetowych dla osób fizycznych.


6. Gmina Przykona - woj.wielkopolskie

 

Na co?

Z budżetu Gminy Przykona mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie gminy Przykona.


Beneficjenci
- os. fizyczne,
- małe i średnie przedsiębiorstwa.


Dofinansowanie:
Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w zależności od rodzaju przedsięwzięcia w następującej wysokości:

50 % udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł na inwestycje polegające na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej z wyłączeniem pomp ciepła,


Nabór:
- beneficjenci umowy mogą podpisywać od w lutego - termin realizacji do końca września 2018 roku

 

7. Województwo dolnośląskie - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 3.1 C Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w ramach RPO dla Dolnego Śląska.

 

Kto ogłosił?
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła wyniki konkursu grantowego z programu 3.1 C Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w ramach RPO dla Dolnego Śląska.


Na co?
Przyznanie unijnych dotacji na projekty związane z montażem mikroinstalacji OZE w wybranych domach mieszkańców dolnośląskich gmin.


Beneficjenci:

a) Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, który zgłosił projekt pod nazwą „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. Całkowita wartość projektu wynosi 24,458 mln zł, a uzyskane dofinansowanie to 20,717 mln zł. - 14 dolnośląskich gmin: Żórawina, Kobierzyce, Siechnice, Kąty Wrocławskie, Pieszyce, Dzierżoniów, Kłodzko, Miejska Bolesławiec, Lubin, Milicz, Krośnice, Twardogóra, a także Żmigród

b) gmina Bardo: gminach Złoty Stok, Lewin Kłodzki i Szczytna. Wartość inwestycji ma sięgnąć 11,938 mln zł, z czego przyznane dofinansowanie pokryje 10,147 mln zł

c) gmina Głuszyca. Wartość planowanych inwestycji w tym przypadku to 8,069 mln zł, a unijne dofinansowanie sięga 6,839 mln zł

d) Gmina Stara Kamienica


Poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w konkursie określono na 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie może objąć montaż mikroinstalacji OZE na budynkach należących do osób fizycznych oraz na budynkach użyteczności publicznej.

 

8. WFOŚiGW w Opolu woj. opolskie - kredyt z możliwością częściowego umorzenia

Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Program składa się z pięciu części:

- część 1 - EKO-PIEC Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych, zwana dalej Programem EKO-PIEC,

- część 2 - EKO-TERM Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku mieszkalnegobez wymiany źródła ciepła, zwana dalej Programem EKO-TERM,

- część 3 - EKO-DOM Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku mieszkalnego z wymianą źródła ciepła, zwana dalej Programem EKO-DOM,

- część 4 - OZE Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, zwana dalej Programem OZE.

- część 5 –EKO-MŚP Poprawa jakości powietrza w wyniku realizacji zadań przez przedsiębiorców należących do sektora MŚP

 

Beneficjenci:

1) Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnieni są:

a) dla części 1-4: osoby fizyczne (zwane dalej wnioskodawcą lub beneficjentem), będące: właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących lokale lub budynki mieszkalne oraz najemcami mieszkalnych lokali komunalnych,położonych na terenie województwa opolskiego (w przypadku OZE istniejących bądź będących w budowie budynków mieszkalnych);

b) dla części 5: przedsiębiorcy należący do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (dalej sektora MŚP), będący właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Program nie dotyczy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

 

Rodzaje i zakres przedsięwzięć:

W ramach Programu OZE mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające nazakupie i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w budynkach i lokalach mieszkalnych istniejących lub będących w budowie (w przypadku lokali mieszkalnych muszą istnieć techniczne i prawne możliwości montażu instalacji OZE).


Sposób dofinansowania:

1) Dofinansowanie w ramach Programu jest udzielane w formie pożyczki z możliwością jej częściowego umorzenia.

2) Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Funduszu w wysokości do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z zastrzeżeniem, że pożyczka w ramach części 5 EKO-MŚP nie może przekroczyć 50 000 zł. Koszty kwalifikowane oraz limity kosztów dla poszczególnych elementów określają postanowienia każdej części Programu z osobna, o których mowa w pkt 1.

3) Umorzeniu może podlegać:

- do 30% wartości pożyczki - w przypadku Programu EKO-PIEC,

- do 20% wartości pożyczki - w przypadku Programów: EKO-TERM i OZE,

- do 30% wartości części pożyczki wypłaconej na wymianę źródła ciepła i do 20% wartości części pożyczki wypłaconej na termoizolację budynku – w przypadku ProgramuEKO-DOM.


Warunki dofinansowania

1) Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,4 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 2,5% rocznie.

2) Pożyczka i umorzenie udzielane są przez Fundusz bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat.

3) Maksymalny okres kredytowania pożyczki, liczony od daty wypłaty pożyczki (lub jej pierwszej transzy) do daty spłaty ostatniej raty, wynosi:

- 10 lat - dla pożyczek ≥ 20 000 zł,

- 5 lat - dla pożyczek mniejszych niż 20 000 zł.

4) Przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia, określonej w umowie.

 

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach Programu prowadzony jest w trybie ciągłym i trwa od ogłoszenia o naborze, opublikowanego na stronie www.wfosigw.opole.pl do 31.12.2020 r.,


9. Dotacja dla mieszkańców Gminy Skarbimierz - woj. opolskie

Dotacja 30% na budowę Instalacji fotowoltaicznej dla mieszkańców Gminy Skarbimierz.

 

Na co?

- Budowa Instalacji fotowoltaicznych

 

Dla kogo?

Mieszkańcy gminy Skarbimierz: (Wsie: Lipki, Brzezina, Zielęcice, Małujowice, Łukowice Brzeskie, Bierzów, Pępice, Skarbimierz Osiedle, Żłobizna, Pawłów, Prędocin, Zwanowice, Kopanie)

1. Dla osób fizycznych, przedsiębiorców i osób prawnych

2. Dla wspólnot mieszkaniowych

3. Dla Kościołów i Związków Wyznaniowych

 

Nabór

II kwartał 2018


Kwoty dofinansowania

1. Dla osób fizycznych, przedsiębiorców i osób prawnych 30 %, jednak nie więcej niż 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na budynek.

2. Dla wspólnot mieszkaniowych 30 %, jednak nie więcej niż 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na rodzinę.

3. Dla Kościołów i Związków Wyznaniowych 100 %, jednak nie więcej niż 100.000,00 zł ( sto tysięcy złotych)


10. Gdzie jeszcze warto się zgłosić?

- Urzędy Gmin,

- Urzędy Miast,

- Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Osoby, które są zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na budowę instalacji fotowoltaicznych, mogą również zgłosić się do swojego Urzędu gminy, miasta lub do WFOSiGW funkcjonujących na danym terenie w celu pozyskania w/w środków.

Uwaga: Urzędy gmin w ostatnim czasie zgodnie ze swoimi Programami Ochrony Środowiska, przeznaczają część funduszy z budżetu na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu OZE. Średnio dofinansowania na budowę instalacji fotowoltaicznych w ramach niniejszych programów oscylują w granicy 50-85 %

 


 


Dane kontaktowe do poszczególnych WFOSiGW

 

1. Województwo wielkopolskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Szczepanowskiego 15A, 60-101 Poznań
Telefon: 61 845 62 00


2. Województwo łódzkie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
93-465, Dubois 118, 93-465 Łódź
Telefon: 42 663 41 00


3. Województwo kujawsko-pomorskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
87-120, Aleksandra Fredry 8, Toruń
Telefon: 56 621 23 00


4. Województwo mazowieckie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa
Telefon: 22 853 53 21


5. Województwo śląskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
Telefon: 32 251 80 71


6. Województwo opolskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Krakowska 53, 45-018 Opole
Telefon: 77 453 76 11


7. Województwo dolnośląskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław
Telefon: 71 333 09 30


 

Wciąż przepłacasz za prąd? Niech Twój dach zacznie dla Ciebie zarabiać! 

FORMULARZ

Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM