Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Mój Prąd 4.0 - Dotacje do Fotowoltaiki do 20 000 zł

Oceń ten post:
5.00 5 1 1
Opublikowano 20.04.2022 r.

mój prąd

 

Chcesz pozyskać dotację na budowę instalacji fotowoltaicznej? Nie czekaj! Nabór wniosków ruszył 15 kwietnia 2022 r.! Maksymalne dofinansowanie wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet ponad 20 tys. zł!

 

Mój Prąd 4.0 przeznaczony jest dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także prosumentów w dotychczasowym systemie opustowym,  jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń potwierdzony przez OSD (dowiedz się więcej o net billingu).

 


JAK WYSOKI JEST BUDŻET?


Budżet na realizację czwartej edycji programu “Mój Prąd” ma wynieść ok. 350 mln zł.  Realizacja Programu będzie się odbywać  w latach 2021-2023. 

Okres kwalifikowalności kosztów liczony ma być od 1 lutego 2020 r, a o dofinansowanie będą mogli ubiegać się również dotychczasowi Beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń ( obowiązujący od  1 kwietnia 2022r).

 


JAKI JEST OKRES WDRAŻANIA PROGRAMU?


Program realizowany będzie w latach 2021 - 2023, przy czym:

1. Zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2023 r.,

2. Środki wydatkowane będą do 31.12.2023 r.

 


DLA KOGO JEST PROGRAM?

 

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

Program kierowany jest głównie do:

 1. Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing (wniosek o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej złożony po 31.03.2022 r.) 

 2. Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering , którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej pod warunkiem przejścia na net-billing.

 


NA CO JEST DOTACJA?

 

 1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;

 2. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh;

 3. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepła:

  1. Zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny. 

  2. Zasobniki c.w.u. z grzałką elektryczną. 

  3. Bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny. 

  4. Bufory ciepła z grzałką elektryczną.

  5. Bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie.

  6. Pompa ciepła typu powietrze /woda tj. pompa ciepła do c.w.u.+zasobnik c.w.u  lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem.

 4. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS 

 

UWAGA! 

 1. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej (rozbudowy);

 2. Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy. 

 


JAKIE SĄ TERMINY I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 

 1. Nabór rozpocznie się 15 kwietnia 2022r . Wnioski w ramach programu Mój Prąd 4.0 można składać do 22.12.2022r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków. 

 2. Wniosek w formie elektronicznej może złożyć Beneficjent (właściciel instalacji fotowoltaicznej), korzystając z platformy Generatora Wniosków o Dofinansowanie “GWD”.                                                

 3.  Beneficjent może też upoważnić instalatora lub inny podmiot do złożenia wniosku w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego na aktualnie obowiązującym wzorem który jest dostępny na stronie mojprad.gov.pl

 4. Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl lub poprzez stronę: www.mojprad.gov.pl

 5. Wniosek elektroniczny wypełniony w GWD musi zostać podpisany przy użyciu podpisu kwalifikowanego  (tj. profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny). 


UWAGA!

Od 2021 roku nie jest możliwe składanie wniosków w formie papierowej, nawet za pośrednictwem instalatorów, którzy mieli wcześniej zawarte umowy o partnerstwo z NFOŚiGW.

 


INNE WAŻNE INFORMACJE?

 

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r., przy czym:

  1. zakup, montaż, transport oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej (przy czym koszt zakupu i montaż licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).

  2. zakup, montaż, transport niezbędnych urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej / ciepła i/lub zarządzania energią objętych przedsięwzięciem.

  3. rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego).

  4. zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie albo data opłacenia ostatniej z faktur lub paragonów imiennych w zależności, która z tych dat jest późniejsza.

 


JAKIE SĄ WARUNKI DOFINANSOWANIA?

 

 1. Dofinansowaniu podlegają instalacje oraz dodatkowe urządzenia magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i system zarządzania energią,  których zakup i montaż nie został zakończony  przed dniem  01.02.2020r.; 

 2. Dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projekt zakończony oznacza:  

  1. za wszystkie elementy (pozycje) wymienione na fakturach (lub równorzędnych dokumentach księgowych) przedstawionych do wniosku o dofinansowanie - dokonano ostatecznej zapłaty, 

  2. wszystkie urządzenia zostały trwale połączone i uruchomione; 

  3. dokonano zgłoszeń lub poinformowano odpowiednie instytucje o dokonanej inwestycji. 

 3. Dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej; 

 4. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem; 

 5. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania; 

 6. Nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe, 

 7. Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. 

 8. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”; 

 9. W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego "Mój Prąd' do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

 


JAKA JEST INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA? 

 

 1. Dla Wnioskodawców rozliczających się w net-billingu lub  Wnioskodawców  rozliczających się w systemie net-meteringu, którzy nie skorzystali z wcześniejszego dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej  pod warunkiem przejścia na net- billing: 

 1. dla samej mikroinstalacji fotowoltaicznej  -  nie więcej niż 4 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. 

 2. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element nie więcej niż 5 tys. zł  na jedno przedsięwzięcie

 3. dla dodatkowych elementów zwiększających auto konsumpcję energii elektrycznej w zakresie:

 • magazynowania ciepła nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie

 • magazynowania energii elektrycznej nie więcej niż 7,5 tys zł na jedno przedsięwzięcie

 • systemu zarządzania energią HEMS/EMS nie więcej niż 3 tys. zł 

 

UWAGA!

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 20,5 tys.zł na jedno przedsięwzięcie. 

 

Żródło: NFOŚiGW

2. Dla  Wnioskodawców  rozliczających się w systemie opustowym, którzy skorzystali z dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej z programu Mój Prąd  pod warunkiem przejścia na net- billing wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych :

       

 1. dla samej mikroinstalacji fotowoltaicznej  - nie więcej niż 2 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

 2. dla dodatkowych elementów zwiększających auto konsumpcję energii elektrycznej w zakresie:

 • magazynowania ciepła nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie

 • magazynowania energii elektrycznej nie więcej niż 7,5 tys zł na jedno przedsięwzięcie

 • systemu zarządzania energią HEMS/EMS nie więcej niż 3 tys. zł Uwaga

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 17,5 tys.zł na jedno przedsięwzięcie.

 

ŹRÓDŁO: NFOŚiGW

 

JAKIE SĄ ETAPY ROZPATRYWANIA WNIOSKU?

 

Przewidywany termin na rozpatrzenie wniosku to 90 dni liczonych od dnia prawidłowego złożenia w GWD. Termin ten ma charakter intuicyjny i dotyczy jedynie prawidłowo wypełnionych wniosków, nie wymagających uzupełnienia. 

Wnioskodawca ma możliwość sprawdzenia aktualnego statusu prawidłowo przesłanego do NFOŚiGW wniosku poprzez dedykowaną wyszukiwarkę dostępną na stronie https://mojprad.gov.pl

 


 

Chcesz pozyskać dotację z programu Mój Prąd 4.0?

Zgłoś się do nas poprzez poniższy formularz ↓

 

FORMULARZ