Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Dofinansowanie dla rolników – Agroenergia 2021

Oceń ten post:
5.00 5 1 1
Opublikowano 20.09.2021 r.

 

Dofinansowanie dla rolników – Agroenergia 2021

Cel programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

 

Program Agroenergia składa się z dwóch części:

 

Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii 

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny energii elektrycznej

Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: biogazownie rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami energii

Budżet na realizację celu programu wynosi do 200 000 tys. zł, w tym: 1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 153 400 tys. zł 2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 46 600 tys. Zł

Okres wdrażania : Program realizowany będzie w latach 2019-2027r. przy czym zobowiązania (podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2025 r.

 

Program dedykowany jest dla:

 

  • Osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo.
  • Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

 

Terminy i sposób składania wniosków:

 

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym. Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane przed rozpoczęciem naboru. Nabory dla Części 1) oraz Części 2) będą procedowane oddzielnie.

Nabór dla Części 1) dla beneficjentów końcowych będzie realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych w ramach Części 1) programu nastąpi po zawarciu umów udostępnienia środków między NFOŚiGW a poszczególnymi WFOŚiGW. Terminy składania wniosków dla Beneficjentów końcowych określają indywidualnie WFOŚiGW, i umieszczają na swojej stronie internetowej.

Forma dofinansowania:

 

Dla Części 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii : dotacja.

Dla Części 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne : dotacja i pożyczka. W przypadku wnioskowania o dofinansowanie w formie dotacji, złożenie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki nie jest obligatoryjne.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dot. Części 1) programu czyli :  Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

 

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć:

 

1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

a) instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

b) instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

c) pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,

d) instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.

 

2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).

 

3. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

Za moc instalacji produkującej energię elektryczną należy przyjąć moc urządzeń wytwórczych przyłączonych do Punktu Poboru Energii.

 

Wysokość dofinansowania w formie dotacji :

 

- do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji o mocy w przedziale powyżej 10 kW oraz poniżej lub równej 30 kW, nie więcej niż 15.000 zł

- do 13% kosztów kwalifikowanych dla instalacji o mocy w przedziale powyżej 30 kW oraz poniżej lub równej 50 kW, nie więcej niż 25.000 zł

- dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

 

- dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

 

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu kwalifikowanego.

 


 

Obejrzyj film i dowiedz się:

✔️ Czy Pan Marek jest nadal zadowolony ze współpracy z naszą Firmą?

✔️ Dlaczego zdecydował się na rozbudowę instalacji?

✔️ Jak wyglądały rachunki za prąd przez te wszystkie lata?

✔️ Czy Pan Marek jeszcze raz podjąłby taką sama decyzję o budowie instalacji PV?

 

 


 

Koszty kwalifikowane:

 

Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu.

W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT), a także kosztów audytu energetycznego.

 

 

Podstawowe warunki dofinansowania:

 

- Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń, a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.

- Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.

- Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.

- Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

- Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.

- Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚiGW.

- W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Agroenergia” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

- Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie (o ile dysponuje więcej niż jednym Punktem Poboru Energii w przypadku wnioskowania o dofinansowanie do kilku instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych).

 


 

Zadzwoń i dowiedz się więce na temat instalacji dopasowanej do Twoich potrzeb!

 

 

FORMULARZ

 

Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter