Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Nowe ceny prądu - ile zapłacisz po zmianie ustawy od 2019 roku?

Oceń ten post:
3.00 5 1 2
Opublikowano 15.01.2019 r.

nowe ceny pradu

 

W dniu 28 grudnia 2018 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, której celem było przeciwdziałanie wzrostowi cen prądu. Nowelizacja ustawy weszła w życie z mocy prawa 1 stycznia 2019 roku.

Nowelizacji zakłada nie tylko obniżkę akcyzy i stawki opłaty przejściowej, ale też ustalenie z początkiem 2019 r. cen energii na poziomie taryf i umów obowiązujących 30 czerwca 2018 r. Różnice pomiędzy cenami sprzedaży i cenami rynkowymi sprzedawcy energii mają otrzymywać z nowego Funduszu Wypłaty Różnicy Cen.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

 

1. Akcyza

Art. 1. w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.2) ) w art. 89 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Stawka akcyzy na energię elektryczną wynosi 5,00 zł za megawatogodzinę (MWh)”.

W praktyce obowiązujący do tej pory podatek akcyzowy na prąd zostanie zmniejszony z 20 do 5 zł za MWh.

2. Opłata przejściowa

Opłata przejściowa została wprowadzona po to, by pokryć straty firm energetycznych w związku z wycofaniem tak zwanych kontraktów długoterminowych (KDT) w 2007 roku. KDT gwarantowały zakładom energetycznym sprzedaż energii elektrycznej po z góry określonej cenie w kolejnych latach. Dzięki temu mogły prowadzić inwestycje z przewidzianym budżetem.

Teraz, w myśl ustawy wielkość opłaty przejściowej płaconej np. przez gospodarstwa domowe ma ulec ok. dziesięciokrotnemu obniżeniu.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571) po art. 11a dodaje się art. 11b w brzmieniu:
„Art. 11b. 1. Stawki opłaty przejściowej od dnia 1 stycznia 2019 r. na miesiąc wynoszą netto:

1) 0,02 zł – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a;  (czyli odbiorca końcowy pobierający energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywający rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej - wcześniej było 0,45 zł/msc)

2) 0,10 zł – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. b;  (czyli odbiorca końcowy pobierający energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywający rocznie  od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej - wcześniej było 1,90 zł/msc)

3) 0,33 zł – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. c; (czyli odbiorca końcowy pobierający energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywający rocznie powyżej 1200 kWh energii elektrycznej - wcześniej było 6,00 zł/msc)

4) 0,08 zł na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. a;   (czyli odbiorca końcowy niewymienionych w pkt wyżej, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - wcześniej było 1,65 zł/msc)

5) 0,19 zł na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b;  (czyli odbiorca końcowy niewymienionych w pkt wyżej, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia - wcześniej było 4,10 zł/msc)

6) 0,20 zł na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c;
(czyli odbiorca końcowy niewymienionych w pkt wyżej, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych napięć - wcześniej było 7,65 zł/msc)

7) 0,06 zł na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.  (czyli odbiorca końcowy których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych napięć i którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym o rok dany rok kalendarzowy, w którym są stosowane stawki opłaty przejściowej, zużyli nie mniej niż 400 GWh energii elektrycznej z wykorzystaniem nie mniej niż 60% mocy umownej, dla których koszt energii elektrycznej stanowi nie mniej niż 15% wartości ich produkcji - wcześniej było 2,10 zł/msc)

2. Przez stawkę opłaty przejściowej netto, o której mowa w ust. 1, rozumie się stawkę tej opłaty pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług.”.

Jak wynika z powyższych zapisów opłata przejściowa płacona przez odbiorców końcowych  każdego miesiąca - będzie obniżona średnio o 95%.

 

3. Opłaty przesyłowe i dystrybucyjne


Art. 5. 1. W 2019 r. ceny i stawki opłat zawarte w taryfie lub zbiorze cen i stawek opłat za energię elektryczną opracowywanym przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzanym jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców, zwanym dalej „cennikiem energii elektrycznej”, przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się:

1) przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej – określa się w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stosowane w dniu 31 grudnia 2018 r., uwzględniając zmniejszenie stawek opłaty przejściowej, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2;

Niniejszy zapis “zamraża” opłaty przesyłowe i dystrybucyjne na poziomie cen z 31 grudnia 2018 roku. Przedsiebiorstwo energetyczne z którym mamy podpisana umowę na przesył/dystrybucję jest zobowiązane do uwzględnienia cen i stawek ww. opłat w rozliczeniu z  odbiorcą końcowym (czyli podmiotem, który fizycznie zapłaci za fakturę) za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Niewykonanie tego obowiązku może skutkować nałożeniem na przedsiębiorstwo energetyczne kary w wysokości nawet do 5 proc. przychodów z działalności koncesjonowanej z poprzedniego roku podatkowego.

 

4. Cena energii


“(...) obrotem energią elektryczną – określa się w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r., uwzględniając zmniejszenie stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Art. 6. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, które po dniu 30 czerwca 2018 r. zawarło umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowe:

1) z ceną lub stawką opłaty wyższą od ceny lub stawki opłaty wynikającej z ostatnio obowiązującej umowy, albo

2) po raz pierwszy z odbiorcą końcowym, z ceną lub stawką opłaty wyższą niż cena lub stawka opłaty wskazana w taryfie lub cenniku energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – jest obowiązane do zmiany warunków tej umowy nie później niż do dnia 1 kwietnia 2019 r., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Jak wynika z powyższego, ceny energii w 2019 zostały ustalone na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018. Umowy na sprzedaż energii w 2019, o ile zakładają wzrost  cen w stosunku do poprzedniej umowy którą zawarliśmy ze sprzedawcą np. Energą Obrót, do 1 kwietnia 2019 będą musiały zostać skorygowane do poziomu z połowy 2018 z mocą od 1 stycznia 2019 roku.

 

5. Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny


Zgodnie z regulacjami przyjętymi przez parlament i podpisanymi przez prezydenta tuż przed końcem 2018 r., sprzedawcy energii, którzy w tym roku kupią energię na rynku drożej niż ustalona cena sprzedaży, będą otrzymywać bezpośredni zwrot utraconego przychodu z utworzonego przez ustawę tzw. Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Sposób zwrotu ma dopiero określić minister energii w rozporządzeniu, używając „średnioważonej ceny rynkowej energii”.

 

Podsumowanie

Jak zatem będą wyglądały nowe rachunki za prąd? Ile zapłacą za prąd posiadacze instalacji fotowoltaicznych? 

fotowoltaika rachunek

Tak wyglądały koszty stałe w poprzednim roku (więcej na ten temat pisaliśmy w artykule dotyczącym tego jak czytań rachunek prosumenta - posiadacza instalacji fotowoltaicznej). Dodatkowe założenia powyższych kalkulacji to:
- 30% wyprodukowanej energii zużyje na bieżąco,70% energii odda na przechowanie do sieci i nic nie dokupi. 
- obliczenia na podstawie cen  uwzględnionych w okresie   rozliczeniowym 01/03/2017 - 30/04/2017 na fakturze z Energa Obrót.

Po zmianach, roczny koszt do zapłaty wyniósłby 97 zł netto, co przekłada się na 8,08 zł netto miesięcznie (przy założeniu, że odbiorca wykorzystałby powyżej 3 tys. kWh/rok).


 

Chcesz płacić ok. 10 zł miesięcznie za prąd? Zamów bezpłatną konsultację i dowiedz się jaki zestaw fotowoltaiczny pozwoli Ci zyskać NIEZALEŻNOŚĆ!

FORMULARZ